تماس با پژوهشکده

برای تماس از خارج شهر کرمان ابتدا پیش شماره 034 را شماره گیری کنید
واحد تلفن /داخلی تلفاکس تارنما پست الکترونیکی
پژوهشکده صنایع معدنی 32133818 32133818 http://indust.fa.uk.ac.ir mirc-paj@uk.ac.ir