نام ونام خانوادگی  رشته تحصیلی  زمینه فعالیت   عنوان رساله  استاد راهنما 

پست الکترونیکی 

 مهدی فیروزی  دانشجوی دکتری نانو فناوری   نانو مواد      mehdif258@yahoo.com 
 ملیحه زراعتی  دانشجوی دکتری نانو فناوری   نانو مواد    دکتر غلامرضا خیاطی  malih9068@gmail.com  
 مهتاب وثوق  دانشجوی دکتری نانو فناوری   نانو مواد     دکتر شهریار شرفی  vosoughm@yahoo.com 
 مژگان شاه میرزایی  دانشجوی دکتری نانو فناوری  نانو مواد     mozhgan.shahmirzaee@gmail.com
 محمد حسین خزاعی فیض آباد  دانشجوی دکتری نانو فناوری (تاریخ دفاع: ۹۷/۶/۲۱)  نانو فناوری   طراحی و تولید آلیاژهای نانوبلور/آمورف پایه آهن با خواص مغناطیسی نرم مطلوب­تر با استفاده از روش آلیاژسازی مکانیکی  دکتر شهریار شرفی - دکتر محمد رنجبر m.h.khazaei@gmail.com
kh1.pdf
kh2.pdf
kh3.pdf​​
 امینه شفایی  دانشجوی دکتری نانو فناوری  نانو مواد  مدلسازی سنتز سبز نانو ذرات نقره و بررسی خواص بیولوژیکی آن  دکتر غلامرضا خیاطی   eng.amineshafaei@gmail.com
 طاهر شهریاری  دانشجوی دکتری مهندسی محیط زیست   بازیافت و فرآوری مواد  مدل سازی برج جذب بستر ثابت پیوسته به منظور حذف آرسنیک و کادمیم از محیط­های آبی بوسیله نانوکامپوزیت های سولفید آهن  دکتر علی مصطفوی - دکتر داریوش افضلی  shahryaritaher@yahoo.com 
 لاله رضا زاده  دانشجوی دکتری نانو فناوری   نانو مواد   سنتز نانو جاذب های مغناطیسی از محلول های لیچینگ و پساب های معدنی جهت حذف فلزات سنگین  دکتر محمد رنجبرهمقاوندی - دکتر شهریار شرفی  rezlaleh@yahoo.com
 مریم فیاضی  دانشجوی دکترا نانو فناوری (تاریخ دفاع: ۹۵/۶/۲۱)    نانوفناوری  ساخت نانو کامپوزیت های مغناطیسی جدید برای حذف برخی آلایند های سمی مانند رنگ های متیلن بلو و سافرانین دی بنزوتیوفنون و یون های سرب و جیوه  دکتر محمد علی طاهر - دکتر داریوش افضلی- دکتر علی مصطفوی​ maryam.fayazi@yahoo.com 
MF 1.pdf
MF 2.pdf
MF 3.pdf
MF 4.pdf
MF 5.pdf​​​
 فاطمه شهسواری  دانشجوی دکترا نانو فناوری  نانو فناوری   ایجاد پوشش های سخت اپتیکی کربن شبه الماسی به روش رسوب دهی بخار شیمیایی و بهبود چسبندگی آن به کمک نانولایه های فلزی  دکتر مریم احتشام زاده-دکتر احمد ایران نژاد  shahsavari.fa@gmail.com  
 نعمت الله بخشی  دانشجوی دکترا مهندسی محیط زیست   مهندسی محیط زیست  بررسی نفوذ و انتشار فلزات سنگین کروم و مس در مواد با پایه سیمانی با استفاده از روش های شبه دینامیکی و مهاجرت یون ها  دکتر امیر صرافی​  nbakhshi@yahoo.com
 ابراهیم قطبی راوندی  دانشجوی دکترا مهندسی محیط زیست (تاریخ دفاع: ۹۶/۴/۲۴)  مهندسی محیط زیست   مدلسازی عددی و فیزیکی پرده ی آبی ذخیره سازی زیرزمینی نفت خام به منظور کاهش جریانات چند فازی در محیط های متخلخل شکسته  دکتر رضا رحمان نژاد - دکتر سعید کریمی نسب   Ghotbi_Ebrahim@yahoo.com
ghotbi1.pdf
ghotbi2.pdf
ghotbi3.pdf​​
 علی حق اللهی  دانشجوی دکترا مهندسی محیط زیست  مهندسی محیط زیست  زیست پالایی خاک های آلوده به مواد نفتی تحت شرایط کنترل شده هیپ با استفاده از باکتری ها و قارچ های رشته ای   دکتر محمد حسن فضائلی پور   ali.haghollahi@gmail.com
 حسن روستا  دانشجوی دکترا مهندسی محیط زیست   مهندسی محیط زیست  مدلسازی جابجایی کنبد نمکی و تعیین پتانسیا های کاربردی آن در حوزه مهندسی محیط زیست   دکتر حسین جلالی فر - دکتر سعید کریمی نسب  hasan.roosta@gmail.com
 سید هادی شاهچراغی  دانشجوی دکترا بازیافت و فراوری مواد (تاریخ دفاع: ۹۴/۱۲/۲۰)   بازیافت و فرآوری مواد  مدلسازی سینتیکی فرآیند تولید نانوذرات اکسید مس از محلول لیچینگ کانی های مس  دکتر محمد رنجبر همقاوندی - دکتر غلامرضا خیاطی shahcheraghi66@gmail.com 
Sh 1.pdf
Sh 2.pdf
Sh 3.pdf
Sh 4.pdf​​​
 علی بهراد وکیل آباد  دانشجوی دکترا بازیافت و فراوری مواد(تاریخ دفاع: ۹۵/۳/۸)  بازیافت و فرآوری مواد  توسعه فرآیند بیولیچینگ توده ای مس کم عیار کالکوپیریتی و بهینه سازی پارامترهای عملیاتی
استاد راهنما: دکتر محمد رنجبر همقاوندی
 دکتر محمد رنجبر همقاوندی  alibehzad86@yahoo.com
AB 1.pdf
AB 2.pdf
 محمدمهدی خسروی  دانشجوی دکترا بازیافت و فراوری مواد  بازیافت و فرآوری مواد  بررسی تولید نانوذرات اکسید کبالت از پسماند فرآیند لیچینگ روی  دکتر فرشته بختیاری  mkhosravi121@yahoo.com 
 محمد رنجبر  دانشجوی دکترا بازیافت و فراوری مواد    بازیافت و فرآوری مواد   تحلیل سینتیک انحلال بیولوژیکی کنسانتره کالکوپیریتی مس با استفاده از باکتری های ترموفیل  دکتر محمد رنجبر همقاوندی - دکتر محمد حسن فضایلی پور  amranjbar85@yahoo.com 
 قاسم سرگزی  دانشجوی دکترا نانو مواد (تاریخ دفاع: ۹۷/۶/۱۹)   مهندسی فناوری نانو  ساخت نانو مواد آلی-فلزی متخلخل تانتالیوم و توریوم انجام مطالعات سیستماتیک و کاربرد آن در زمینه جذب گازها  دکترعلی مصطفوی - دکتر داریوش افضلی  gsargazi@gmail.com
gh1.pdf
gh2.pdf
gh3.pdf
gh4.pdf​​​
 ابراهیم یوسفی  دانشجوی دکترا نانو مواد   مهندسی فناوری نانو  مشخصه یابی ساختاری و ارزیابی خواص مغناطیسی و سایشی پوشش های نانو ساختار آلیاژی آهن-نیکل-کروم و کامپوزیتی آهن-نیکل-تیتانیا تهیه شده به روش رسوب دهی الکتریکی با جریان پالسی  دکتر شهریار شرفی - دکتر احمد ایران نژاد  ebrahimyousefi66@yahoo.com  
 حسین ابراهیم زاده  دانشجوی دکترا نانو مواد (تاریخ دفاع: ۹۷/۶/۱۷)    مهندسی فناوری نانو  مدلسازی سینتیکی سنتز نانو ذرات اکسید کبالت از بازیافت باتری های دور ریز یون لیتیمی با روش تجزیه حرارتی   دکتر غلامرضا خیاطی - دکتر مهین شفیعی  nanoibrahimzade@gmail.com
1.pdf
2.pdf
3.pdf
4.pdf