دروس ارائه شده

نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
نانوتکنولوژی پیشرفته 1 5014304 2 کارشناسی ارشد گروه تولید و جداسازی مواد 01 غلامرضا خیاطی هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1400/03/24 (13:30 - 15:30)
سمینار 2 5014308 1 کارشناسی ارشد گروه تولید و جداسازی مواد 01 اسماعیل دره زرشکی هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) 1400/03/25 (09:30 - 11:30)
نانوتکنولوژی پیشرفته 2 5014305 2 کارشناسی ارشد گروه تولید و جداسازی مواد 01 شهریار شرفی هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) 1399/10/13 (10:30 - 12:30)
روشهای ساخت نانو مواد 5014306 2 کارشناسی ارشد گروه تولید و جداسازی مواد 01 اسماعیل دره زرشکی هرهفته پنج شنبه (07:30 - 09:30) 1399/10/27 (08:00 - 10:00)
سمینار 1 5014307 1 کارشناسی ارشد گروه تولید و جداسازی مواد 01 احمد ایران نژاد هرهفته پنج شنبه (09:30 - 10:30) 1399/10/25 (08:00 - 10:00)
سمینار 2 5014308 1 کارشناسی ارشد گروه تولید و جداسازی مواد 01 اسماعیل دره زرشکی هرهفته پنج شنبه (10:30 - 11:30) 1399/10/25 (10:30 - 12:30)
نمایش 6 نتیجه
از 1