• ریاست فعلی


 نام و نام خانوادگی : محمد رنجبر همقاوندی

 رتبه علمی : استاد 

 آخرین مدرک تحصیلی : دکترا 

 مدت تصدی : از سال 1388 تا کنون

 تلفن : 034-32114041-7 داخلی:4316

 پست الکترونیکی : m.ranjbar@uk.ac.ir