ریاست فعلی

 نام ونام خانوادگی : فرشته بختیاری

 رتبه علمی : دانشیار

 آخرین مدرک تحصیلی : دکترا

 مدت تصدی : از سال ۱۳۸۸ تا کنون

 تلفن : 034-32114041-7  داخلی:377

 پست الکترونیکی : fereshteh@uk.ac.ir