ریاست فعلی

 نام ونام خانوادگی : ایران شیخ شعاعی

 رتبه علمی : استاد

 آخرین مدرک تحصیلی : دکترا

 مدت تصدی : از سال ۱۳۹۶ تا کنون

 تلفن : 034-32114041-7  داخلی:388                                                      

 پست الکترونیکی : shoaie@uk.ac.ir