ریاست فعلی

     

 نام ونام خا نوادگی : حمید دوست محمدی

 رتبه علمی : دانشیار

 آخرین مدرک تحصیلی: دکتری

 مدت تصدی : از سال ۱۳۹۶ تا کنون

 تلفن : 034-32133122  داخلی:356

 پست الکترونیکی : hd@uk.ac.ir