اطلاعیه بسیار مهم

قابل توجه دانشجویان دکتری پژوهشکده

خواهشمند است تا تاریخ 5 شهریور ماه 1395 گزارش پیشرفت رساله خود را که به تایید استاد راهنما رسیده است به دفتر پژوهشکده تحویل دهید. قابل ذکر است گزارش باید بر طبق فرمت پروپوزال به همراه نسخه یک برگی مربوط به گزارش پیشرفت باشد. به عبارت دیگر هم نسخه چاپی گزارش تشریحی مربوط به اقدامات انجام شده در این دوره بر طبق پروپوزال و هم گزارش یک برگی مربوطه که هر دو به تایید استاد راهنما رسیده است را تحویل نمایید. قابل ذکر است به گزارش هایی که بعد از این تاریخ ارسال می شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد و عواقب آن به عهده دانشجو خواهد بود.