اطلاعیه مهم

دانشجویان دکتری پژوهشکده باید گزارش جامع پیشرفت رساله را که به تایید استاد راهنمای محترم رساله رسیده است به پژوهشکده ارسال نمایند. این گزارش ها حداکثر تا تاریخ 10 اسفند ماه 1395 باید به دفتر پژوهشکده ارسال گردد