برگزاری آزمون جامع

برگزاری آزمون جامع در نیمسال بهار 96-1395 

آزمون جامع ترم بهاره 95-96 در روزهای سی و یکم اردیبهشت و اول خرداد ماه 1396 به طور هماهنگ برگزار خواهد شد. دانشجویان مشمول آزمون جامع که در ترم جاری درس فوق را اخذ نموده اند، با معرفی استاد راهنما و تایید رئیس بخش و ارسال اسامی توسط معاون آموزشی دانشکده به دفتر تحصیلات تکمیلی، می توانند مجوز شرکت در آزمون را دریافت نمایند. لازم به ذکر است که تمامی نمرات دروس آموزشی این دانشجویان باید ارسال و قفل آموزش شده و معدل آنها نیز 16 و یا بالاتر باشد.