حضور و غیاب دانشجویان دکتری

سامانه حضور و غیاب دانشجویان دکتری راه اندازی شد. 
قابل توجه دانشجویان محترم پژوهشکده صنایع معدنی
احتراما عطف به مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه برای ساماندهی حضور دانشجویان دکتری، از 15 آبان ماه 1395 کلیه دانشجویان باید حضور خود را از طریق کاردکس ثبت نموده و پرینت کاردکس را در انتهای هفته 8 و 12 هر ترم همراه با تایید استاد راهنما و رییس بخش به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارسال نمایند. در صورت عدم ثبت حضور در کاردکس و یا غیبت بیش از سه هفته در طول ترم، واحد های اخذ شده در همان ترم حذف آموزشی شده و اخذ مجدد دروس مشمول پرداخت شهریه مصوب هیات امنا خواهد شد. لذا از دانشجویان محترم خواهشمند است حداکثر تا تاریخ 22 آبانماه 1395 در این خصوص اقدام نمایند