معرفی پژوهشکده صنایع معدنی

پژوهشکده صنایع معدنی با اخذ موافقت اصولی از شورای گسترش آموزش عالی (نامه شماره 20044/22 مورخ 12/11/1387) فعالیت رسمی خود را آغاز نمود. بر مبنای ارزیابی مثبت پژوهشکده توسط کارشناسان و مدیران پژوهشی وزارت عتف، شورای گسترش وزارت علوم در جلسه مورخ 09/05/1389 با تاسیس پژوهشکده در دانشگاه شهید باهنر کرمان موافقت قطعی به عمل آورد.