کارگاه آموزشی بهره گیری از زیست فنآوری در صنایع معدنی برگزار گردید