اهداف پژوهشگاه 
ساماندهی ساختارهای پژوهشی در زمینه های تخصصی و ماموریت گرا در دانشگاه

بالابردن کیفیت انجام تحقیقات و مدیریت بهینه دانش و یافته های پژوهشی در دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی استان کرمان

انجام طرح های پژوهشی کلان و میان رشته ای در دانشگاه جهت رفع نیازهای  منطقه وکشور

ایجاد وتقویت ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه

بسترسازی مناسب جهت تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی

انجام پژوهشهای بنیادی، کاربردی و توسعه­ای در علوم وفناوری

تولید علم و دستیابی به دانشهای نوین در راستای گسترش مرزهای دانش

توسعه فعالیت های دانش بنیان در قالب شرکت های مادر تخصصی در پژوهشگاه