معرفی و آشنایی با پژوهشگاه


در راستای اجرای رهنمود رهبر فرزانه انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت ا... خامنه­ای در جمع نخبگان به تاریخ 14/7/1389 مبنی بر ضرورت تشکیل و فعالیت پژوهشگاههای دانشگاهی، دانشگاه شهید باهنر کرمان از اولین دانشگاههایی بود که دراین زمینه اقدام موثر نمود و به منظور توسعه وانسجام  هر چه بیشتر فعالیت­های پژوهشی دردانشگاه  شهید باهنر کرمان و ایجاد بستر مناسب جهت تعامل همه جانبه و موثر با سازمانها و دستگاههای اجرایی و بخش های مختلف تولیدی و خدماتی منطقه­ای و ملی و در راستای تکالیف اسناد بالادستی نظام و همچنین افزایش کارائی و اثر بخشی تحقیقات  با تشکیل مجتمع پژوهشی دانشگاه شهید باهنر کرمان در تاریخ 8/12/1390  حرکت منسجم خود را آغاز نمود و در ادامه طی نامه­ شماره 238735/22/2مورخ 19/12/1391وزارت علوم تحقیقات و فناوری پژوهشگاه­ دانشگاه­شهید باهنر کرمان موافقت اصولی دریافت کرد و با تصویب اساسنامه شروع به فعالیت نمود